06-13 81 14 69 Nicojan@vanhemel.nl
Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Van Hemel Merkstrategie, gevestigd Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nico Jan van Hemel is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via nicojan@vanhemel.nl of via 06-1381 1469

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Hemel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam contactpersoon/personen
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer
– Inschrijfnummer KvK
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nicojan@vanhemel.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Hemel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Hemel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Hemelbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens zakelijke relaties: maximaal 7 jaar, de fiscale bewaarplicht
  • Adresgegevens zakelijke relaties: maximaal 7 jaar, de fiscale bewaarplicht
  • Gegevens in- en verkoopadminstratie: maximaal 7 jaar, de fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Hemel
verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Als je onze website bezoekt, worden automatisch enkele technische gegevens verstrekt door jouw computer en apparatuur, zoals het IP-adres, besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Dit zijn cookies. Je kan jouw browser zó instellen dat deze geen cookies accepteert. Hiervoor verwijzen wij je naar het help-menu van je browser. Van Hemel houdt via Google Analytics ook basis-statistieken bij over welke
pagina’s bezocht worden. Dit primair om de websites en diensten en producten nog beter af te stemmen op de wensen van toekomstige bezoekers en een beter gericht aanbod te kunnen doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Hemel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
nicojan@vanhemel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Van Hemel wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Hemel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met nicojan@vanhemel.nl

Van Hemel behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen. De huidige verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2024.

Call Now Button